1. Najemca obowiązany jest do zwrotu pojazdu w terminie wyznaczonym w umowie najmu.
2. Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w miejscu zawarcia umowy, chyba, że strony postanowią inaczej. W przypadku zwrotu pojazdu w innym miejscu Wynajmujący może w porozumieniu z Najemcą obciążyć go kosztami zwrotu pojazdu.
3. W przypadku niezwrócenia pojazdu w terminie i/lub braku zapłaty za wynajem Wynajmujący może odebrać od Najemcy samochód, kluczyki i dokumenty pojazdu oraz obciążyć Najemcę poniesionymi kosztami, w tym również kosztami osób trzecich upoważnionych przez Wynajmującego.
4. Zgodnie z umową Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu czystego w takim samym stanie wizualnym i technicznym oraz taką samą ilością paliwa jak w momencie, gdy otrzymał samochód. Za ewentualne braki paliwa, zabrudzenia oraz uszkodzenia Najemca zostanie obciążony zgodni z cennikiem zawartym w niniejszym regulaminie.
5. Wynajmujący niezwłocznie po odebraniu pojazdu od Najemcy lub w sytuacji otrzymania odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe obciąży Najemcę:
– kosztami braków w wyposażeniu samochodu lub jego części,
– odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz i zewnątrz pojazdu,
– tytułem szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania pojazdu,
– tytułem szkód powstałych w wyniku zaniedbania Najemcy,
– tytułem szkód niezgłoszonych Wynajmującemu w należytym terminie,
– tytułem szkody nieobjętej odpowiedzialnością ubezpieczyciela,
– kosztami przywrócenia pojazdu do stanu pojazdu w momencie wynajmu,
– tytułem szkody powstałej w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających,
– odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku, stłuczki i uszkodzenia gdy przyczyna była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem i/lub pasażera pojazdu a także w wyniku dokonanych przeróbek i modyfikacji pojazdu dokonanych bez pisemnej zgody Wynajmującego.