1.Strony dopuszczają możliwość wyjazdu samochodem poza granice Polski tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego.
2. W przypadku wyjazdu za granicę Najemca obowiązany jest odpowiednio wcześniej poinformować Wynajmującego. W przypadku, gdy wymagane jest dodatkowe ubezpieczenie Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę. Wynajmujący nie odpowiada za naprawy, holowanie, samochód zastępczy i inne koszty poniesione przez Najemcę poza granicami RP.
3. W przypadku wyjazdu samochodu poza granice RP posiadającego pakiet Assistance „SUPER PL+EU” Polska i Europa (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji), a także Algieria, Maroko, Izrael i Tunezja koszty samochodu zastępczego, napraw, holowania pokrywa Towarzystwo wystawiające polisę w zakresie na jaki została zawarta.
4. Bezwzględny zakaz wyjazdu do Rosja, Ukraina.
5. Wyjazd do poniższych krajów jest możliwy tylko i wyłącznie na odpowiedzialność Najemcy: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Estonia, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Serbia. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu przewiezionego do tych krajów ponosi Najemca w pełnej wysokości. Najemca poniesie również koszt transportu samochodu do miejscowości, w której został wynajęty w Polsce.
6. Stwierdzenie wyjazdu poza granicę RP bez zgody wynajmującego i/lub w razie wyjazdu do krajów objętych bezwzględnym zakazem wyjazdu określonych w niniejszym regulaminie skutkować będzie nałożeniem kary umownej zgodnie z cennikiem niniejszego regulaminu. Ponad to Wypożyczający może natychmiast podjąć dalsze kroki celem naprawienia doznanej szkody, między innymi zawiadomienie organów ścigania.