1. Każdy samochód posiada ubezpieczenie OC i AC obowiązujące na terenie Polski.
2. Najemca otrzymuje wraz z samochodem dowód rejestracyjny, potwierdzenie zawarcia polisy OC i AC i jest zobowiązany do należytego dbania o powierzone dokumenty, między innymi każdorazowe zabieranie ich z zaparkowanego samochodu, oraz zwrócić je nieuszkodzone w momencie zwrotu pojazdu.
3. W razie uszkodzenia samochodu z winy Najemcy w ruchu drogowym, szkody parkingowej, aktów wandalizmu, uszkodzeń pojazdu, gdy sprawca jest nieznany oraz kradzieży samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty udziału własnego w szkodzie, który wynosi każdorazowo:
• 100% wartości szkody
4. Wynajmujący oferuje Najemcy dodatkowe ubezpieczenie polegające na ograniczeniu wysokości udziału własnego w szkodzie. Ubezpieczenie jest dobrowolne i dodatkowo płatne. Jest to usługa świadczona przez Wynajmującego na rzecz Najemcy. Chęć skorzystania z ubezpieczenia musi zostać zgłoszona Wynajmującego najpóźniej w chwili podpisania umowy najmu. Ubezpieczenie płatne jest z góry za całość wynajmu i kosztuje 25,00 zł brutto za każdą dobę najmu. Udział własny w szkodzie wynosi:
• 2000,00 zł BRUTTO
5. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego kwotę udziału własnego w przypadkach:
– prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających,
– wypalenia i / lub uszkodzenia tapicerki, wnętrza pojazdu,
– ucieczki z miejsca wypadku,
– zatankowania niewłaściwego paliwa,
– uszkodzenia i / lub zniszczenia opon oraz felg,
– uszkodzenia i / lub zniszczenia szyb pojazdu,
– powstania szkody w wyniku nieprawidłowego użytkowania samochodu,
– powstania szkody w wyniku rażącego niedbalstwa Najemcy,
– kosztami braków części i elementów pojazdu i / lub jego wyposażenia,
– powstania szkody nieobjętej odpowiedzialnością Ubezpieczyciela,
– kosztami szkody niezgłoszonej Wynajmującemu w należytym terminie,
– odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku, stłuczki i uszkodzenia, gdy przyczyna była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem i/lub pasażera pojazdu a także w wyniku dokonanych przeróbek i modyfikacji pojazdu dokonanych bez pisemnej zgody Wynajmującego.
6. W przypadku wyjazdu za granicę Wynajmujący może przekazać Najemcy tzw. Zieloną Kartę – dowód zawarcia ubezpieczenia OC działającego poza granicami RP. Dokumenty wydaje się na prośbę Najemcy. Chęć otrzymania Zielonej Karty Najemca musi zgłosić odpowiednio wcześniej. Zieloną Kartę w stanie nieuszkodzonym należy zwrócić w momencie zwrotu pojazdu.
7. Najemca i poręczyciel, drugi kierowca oświadczają, że zapoznali się i akceptują postanowienia zawarte w polisie wynajmowanego pojazdu.