1. Samochód można zarezerwować drogą telefoniczną, mailową lub na stronie internetowej www.wynajmujemybusy.pl
2. Samochód można zarezerwować na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęcie wynajmu. Wynajmujący w zależności od dostępności pojazdów może zaakceptować i zrealizować rezerwację złożoną później niż 48 godzin od rozpoczęcia wynajmu.
3. Operatorem systemu rezerwacji samochodów jest Wynajmujący.
4. Warunkiem korzystania z systemu rezerwacji jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie między Najemcą korzystającym z systemu a Wynajmującym.
5. W przypadku dokonania rezerwacji samochodu Najemca powinien zapłacić Wynajmującemu zadatek w wysokości, 500 zł na poczet umowy najmu, chyba, że strony postanowią inaczej.
6. W przypadku anulowania rezerwacji, co najmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu Wynajmujący zwraca Najemcy wpłacony zadatek w pełnej wysokości.
7. Jeżeli Najemca anuluje rezerwację 30 dni lub później przed rozpoczęciem wynajmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, chyba, że strony postanowią inaczej. W przypadku wcześniejszej wpłaty kwoty należnej za całość wynajmu Wynajmujący zwróci Najemcy wpłaconą kwotę pomniejszoną o 300 zł. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zwrotu środków w terminie 14 dni.
8. W przypadku niemożności wynajęcia Najemcy samochodu zgodnego z rezerwacją Wynajmujący wynajmie samochód tej samej klasy lub wyższej z zachowaniem tej samej ceny, na jaką została złożona rezerwacja.
9. Zawarcie umowy rezerwacji następuje z chwilą zaakceptowania rezerwacji przez Wynajmującego i przesłaniu potwierdzenia Najemcy.
10. Najemca może wypowiedzieć umowę rezerwacji pojazdu za zgodą Wynajmującego.
11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy rezerwacji.
12. Rezerwacji może dokonać tylko i wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w I. Postanowienia Ogólne niniejszego regulaminu.
Podczas rezerwacji okażą się niezgodne z prawdą i / lub niezgodne z warunkami określonymi w I. Postanowienia Ogólne, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowej odmowy wynajmu i nałożenia opłaty dodatkowej w wysokości: 300 zł.
14. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Najemcy wynikające z faktu niedostępności samochodu, złamania i / lub niedopełnienia przez Najemcę postanowień niniejszego regulaminu a także powstałe w efekcie działania siły wyższej.