1. W przypadku awarii, wypadku drogowego i innych uszkodzeń pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego i postępować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
2. Najemca tylko i wyłącznie po uzgodnieniu z Wynajmującym jest zobowiązany do dokonywania przeglądów okresowych, przeglądów rejestracyjnych, dokonywania napraw, sezonowej wymiany opon. Kosztami dokonania przeglądów, wymiany opon obciążony jest Wynajmujący i nie zwraca kosztów dodatkowych poniesionych przez Najemcę z tego tytułu.
3. Najemca nie jest upoważniony do dokonywania przeglądów, wymiany opon, napraw, deinstalacji, montażu części i akcesoriów dodatkowych na koszt Wynajmującego bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Wynajmującego. Bez uzyskania zgody Wynajmującego Najemca zobowiązuje się pokryć dokonane naprawy, modyfikacje i inne z własnych środków.
4. Najemca zobowiązany jest udostępnić pojazd Wynajmującemu lub osobie wskazanej przez Wynajmującego celem wykonania przeglądu okresowego, przeglądu rejestracyjnego, wymiany opon w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. Wynajmujący w zależności od zawartej umowy i dostępności pojazdów zorganizuje w miarę możliwości samochód zastępczy na czas wykonania przeglądów i napraw.
5. W razie zaniedbania Najemca zostanie on obciążonym pełnymi kosztami przeglądu, naprawy i będzie zobowiązany do naprawienia szkody doznanej przez Wynajmującego, w szczególności utratę gwarancji na samochód. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy Najemca po uzgodnieniu z Wynajmującym nie zrealizował przeglądu, naprawy samochodu, nie udostępnił Wynajmującemu pojazdu a także nie zgłosił konieczności dokonania przeglądu, naprawy wynajmowanego samochodu.
6. Najemca może dokonać naprawy, modyfikacji pojazdu tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody Wynajmującego.