1. Wynajmujący dopuszcza możliwość przedłużenia umowy najmu drogą mailową, faxem lub telefonicznie.
2. Zgodnie z postanowieniami umowy Najemca może przedłużyć umowę tylko za zgodą Wynajmującego i nie później niż 12 godzin przed terminem jej zakończenia.
3. W przypadku przedłużenia telefonicznego Wynajmujący sporządzi wewnętrzną notatkę na tą okoliczność zawierającą w szczególności: imię i nazwisko osoby dzwoniącej, numer telefonu, datę i godzinę do której Najemca chciałby przedłużyć wynajem, deklarowaną formę płatności za przedłużenie wynajmu.
4. Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności do 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu, chyba, że strony postanowią inaczej, zgodnie z notatką.
5. W przypadku samowolnego przedłużenia umowy najmu i nie zwróceniu pojazdu w terminie Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą 500,00 zł każą dobę samowolnego wynajmu.
6. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia umowy najmu samochodu w należytym terminie i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie mienia znacznej wartości co stanowi przestępstwo z art. 284 Kodeksu Karnego i upoważnia Wynajmującego do podjęcia działań celem naprawienia doznanej szkody, w tym zawiadomienie organów ścigania.