1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego.
2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu.
3. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik Wypożyczalni znajdujący się na stronie www.wynajmujemybusy.pl oraz w pkt. XIII regulaminu.
4. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.
5. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać: osoba fizyczna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, osoba prawna a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeśli spełniają następujące wymagania:
a) Osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat i posiada:
– dowód osobisty lub paszport
– obowiązujące na terytorium RP prawo jazdy (od min. 2 lat)
– ważną kartę kredytową.
b) Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która ukończyła 21 lat i posiada:
– wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP i REGON
– dowód osobisty lub paszport
– obowiązujące na terytorium RP prawo jazdy (od min. 2 lat)
– ważną kartę kredytową.
c) Osoba reprezentująca osobę prawną oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, która ukończyła 21 lat i posiada:
– KRS, REGON i NIP
– dowód osobisty lub paszport,
– obowiązujące na terytorium RP prawo jazdy (od min. 2 lat),
– upoważnienie do reprezentowania firmy i podpisania umowy najmu, jeśli osoba nie jest wymieniona w KRS.
6. Samochód może być kierowany wyłącznie przez Osoby spełniające wymogi określone w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.
7. Podane dane muszą być zgodne z prawdą i obowiązywać przez cały okres ważności umowy. W przypadku zmian należy niezwłocznie poinformować Wynajmującego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wynajmujący ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Najemcy.
8. Samochód nie może zostać przekazany przez Najemcę osobie trzeciej, niewymienionej w umowie najmu. Samochód może być prowadzony przez osoby trzecie w obecności Najemcy. W innych sytuacjach Najemca może udostępnić samochód osobie trzeciej tylko i wyłącznie po zgłoszeniu Wynajmującemu danych osobowych drugiego kierowcy i akceptacji tej osoby przez Wynajmującego.
9. Poręczyciel, drugi kierowca odpowiada za samochód tak samo jak Najemca. Odpowiedzialność Najemcy i drugiego kierowcy jest solidarna.
10. Wynajmowany samochód nie może zostać podnajęty innym podmiotom.
11. W przypadku odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby fizycznej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. W razie zaniechania Najemca jest odpowiedzialny za szkody doznane przez Wynajmującego, które nastąpiły w czasie trwania umowy.
12. Administratorem danych osobowych a także właścicielem firmy jest KIN INVEST Sp. z o.o. 30-698 Kraków GOLKOWICE 300 Nip. 683 198 33 33