1. Czynsz za wynajem naliczany jest za pełną dobę. Dopuszcza się możliwość spóźnienia w zwrocie samochodu do 1 godziny, chyba, że strony postanowią inaczej.
2. Opłata za najem samochodu pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia umowy. Ustalona stawka wynajmu obowiązuje do końca trwania umowy, chyba, że Strony postanowią inaczej.
3. Dopuszczalne formy płatności: gotówka, karta płatnicza i przelew.
4. Najemca pokrywa w pełnej wysokości mandaty, kary, opłaty za parkowanie, opłaty autostradowe i inne podczas trwania umowy najmu oraz upoważnia Wynajmującego do przekazania organom egzekucyjnym (policja, straż miejska itp.) danych osobowych wraz z kopią umowy najmu. Wynajmujący poinformuje Najemcę drogą listowną na adres podany w umowie o otrzymaniu mandatu i zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy opłatą administracyjną tytułem poniesionych kosztów zgodną z cennikiem zawartym w regulaminie.
5. W przypadku braku zapłaty w należytym terminie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu oraz obciążyć Najemcę odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.