1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda powstała w związku z niebudzącym wątpliwości nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.
2. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni w miarę możliwości samochód zastępczy, jeśli będzie dysponował pojazdem, który może być przekazany Najemcy.
3. W przypadku posiadania polisy Assistance SUPER PL+EU samochód zastępczy będzie zorganizowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe lub warsztat samochodowy do którego odstawiono samochód.
4. Wynajmujący zorganizuje samochód zastępczy w tej samej klasie pojazdów a jeśli będzie to niemożliwe w klasie niższej.
5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu samochodu zastępczego w sytuacji:
– utraty, zatrzaśnięcia kluczyków do samochodu,
– utraty polisy ubezpieczeniowej,
– utraty dowodu rejestracyjnego,
– utraty tablicy rejestracyjnej,
– szkód parkingowych i aktów wandalizmu,
– unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium EU.