1.Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajmowany samochód do momentu sprawdzenia go przez Wynajmującego podczas odbioru pojazdu i podpisania Protokołu Zwrotu. Najemca odpowiada za uszkodzenia pojazdu powstałe podczas trwania wynajmu również, gdy do stwierdzenia uszkodzeń wymagane jest przeprowadzenie ekspertyzy po odbiorze auta od Najemcy.
2. Najemca pojazdu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień umowy, niniejszego regulaminu również przez osoby upoważnione przez Niego do kierowania pojazdem pod rygorem odpowiedzialności Wynajmującego za ewentualne szkody poniesione przez Najemcę.
3. W czasie użytkowania Najemca i każda osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
–Przestrzegania limitu km 300 na dobę
– użytkowania samochodu zgodnie z przeznaczeniem i jego parametrami technicznymi,
– użytkowania samochodu zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego,
– posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego: ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC, umowę najmu samochodu a jeśli wymagane także zaświadczenie lekarskie,
– zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu, włączanie wszystkich urządzeń i systemów antykradzieżowych),
– staranne i należyte zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów samochodu oraz kluczyków a także panelu radia, nawigacji GPS i tym podobnych.
4. Do obowiązków Najemcy należy staranne i należyte dbanie o wynajmowany samochód na własny koszt, w szczególności wykonywanie codziennej obsługi samochodu polegającej między innymi na: sprawdzaniu i uzupełnianiu oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzaniu ciśnienia w ogumieniu oraz stanu opon, prawidłowego działania świateł.
5. Najemca zobowiązany jest tankować paliwo zgodnie ze specyfikacją silnika. W przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa i / lub paliwa złej jakości Najemca odpowiada w pełni za koszty naprawy uszkodzonego samochodu, holowania i inne poniesione przez Wynajmującego. Stwierdzenie zatankowania niewłaściwego paliwa może nastąpić również po odebraniu pojazdu przez pracownika wypożyczalni.
6. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania samochodu w należytej czystości i odpowiada za zabrudzenia pojazdu. Najemca otrzymuje samochód czysty wewnętrznie i zewnętrznie oraz sprawny technicznie zgodnie z Protokołem Przekazania i zobowiązany jest do zwrotu w takim samym stanie. Ewentualne zabrudzenia będą usuwane na koszt Najemcy.
7. Zabrania się używania wynajmowanego samochodu:
– w rajdach i wyścigach samochodowych,
– do holowania innych pojazdów,
– do przewożenia zwierząt.
8. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i / lub innych środków.
9. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
10. Wynajmujący nie zezwala na przerabianie samochodu, wprowadzanie zmian, demontowanie i instalacje jakichkolwiek części niezaakceptowanych przez Wynajmującego.
11. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego działu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej wymienionej w cenniku niniejszego regulaminu.
12. Wynajmujący lub osoby przez niego upoważnione zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu korzystania z pojazdu, stanu samochodu i dokumentów pojazdu.